Startuje nowy startup www.webauthority.eu realizujący koncepcję zautomatyzowanego audytu stron internetowych. Inspiracją do stworzenia projektu są ciągłe problemy z poprawnym wyświetlaniem stron internetowych w różnych przeglądarkach internetowych, które napotykał twórca pomysłu podczas przeglądania zasobów Internetu. Zainteresowanie tematem standaryzacji wynika z faktu, iż tylko ustandaryzowana strona daje gwarancję pełnej dostępności strony internetowej. Ważnym elementem pomysłu jest także badanie dostępności stron dla osób z dysfunkcjami zdrowotnymi i osób starszych dla potrzeb których strony internetowe często nie są przystosowane. W tym aspekcie rosnąca liczba osób starszych korzystających z Internetu może skłonić właścicieli serwisów internetowych do skorzystania z audyty dostępności.

E-usługi, które zostaną zaoferowane na rynku dzięki realizacji projektu będą miały charakter innowacji produktowej o zasięgu międzynarodowym . Nowy serwis zaoferuje 3 e-usługi dokonuje tego typu monitoringów w sposób zautomatyzowany. Pierwszym elementem innowacyjnym e-usług jest moduł wnioskujący realizujący audyt i proponujący działania korygujące. Opiera się on na zagadnieniach z dziedziny sztucznej inteligencji jakimi są systemy ekspertowe i inżynieria wiedzy. Wiedza jest pozyskiwana z różnych źródeł takich jak standardy, książki, publikacje naukowe, raporty techniczne czy studia przypadków.

Oczywiście ważnym jest także pozyskanie wiedzy od eksperta-człowieka ponieważ zakres wiedzy którym dysponuje wykracza w praktykę jej wykorzystania i przetwarzania. Innowacja procesowa wynika z faktu, iż proponowane w ramach projektu e-usługi będąc świadczone dla firm zajmujących się tworzeniem oprogramowania stron WWW oraz administrowaniem stron i mogą wpisać w proces świadczenia własnych usług dodatkowe narzędzie, które oferuje Wnioskodawca, przyczyniając się do zautomatyzowania usług przez nich świadczonych i zaoferowania nowych narzędzi w stosunku do ich klientów. Zasadnicza funkcjonalność pierwszej e-usługi polega na przeprowadzeniu walidacji i implementacji kodu strony WWW pod kątem zgodności ze standardami i wytycznymi konsorcjum W3C(rekomendacje W3C). Audyt powala zbadać czy serwis nie zawiera błędów technicznych, które powodowałyby długie ładowanie stron WWW, problemy z wyświetlaniem treści w różnych przeglądarkach internetowych. W wyniku audytu wykryte zostaną niezgodności dokumentów HTML, XHTML lub CSS z wytycznymi W3C. Druga e-usługa realizuje audyt dostępności strony internetowej, który polega na wdrożeniu wytycznych konsorcjum W3C, by strona była pozbawiona barier, czyli przyjazna dla osób narażonych na wykluczenie cyfrowe.

Zasadnicza funkcjonalność e-usługi polega na zdefiniowaniu stopnia dostępności stron internetowych dla grupy odbiorców, w tym odbiorców o ograniczonych możliwościach odbioru strony WWW ze względu na dysfunkcje zdrowotne (np. problemów z widzeniem) oraz problemy techniczne (np. stosowane starsze oprogramowanie komputerowe, urządzenia mobilne). Ostatnia e-usługa polegająca na przeprowadzeniu całkowicie zautomatyzowanego audytu użyteczności stron WWW (badanie drzewa powiązań między stronami serwisu, badanie głębokości zagnieżdżeń, tworzenie mapy strony). Użyteczność jest cechą strony internetowej, która określa łatwość, z jaką użytkownik strony może z niej korzystać, aby osiągnąć swój cel. Zasadnicza funkcjonalność e-usługi polega na zbadaniu możliwości swobodnego poruszania się po witrynie tak aby maksymalizować użyteczność strony zgodnie z dobrymi praktykami użyteczność stron internetowych. Rezultatem działania audytów będzie raport w postaci pliku PDF wskazujący niezgodności oraz proponujący możliwe rozwiązania.