Instytucja zajmująca się windykacją należności znana jest już od wielu wieków. Niegdyś przedmiotem dochodzenia były przedmioty czy rzeczy, współcześnie obejmują roszczenia finansowe  Wyróżniamy windykację sądową, która stanowi egzekucję należności na poczet wierzyciela, na podstawie prawomocnego wyroku sądowego. Postępowaniem zajmują się komornicy. Kolejny rodzaj windykacji to windykacja pozasądowa, która obejmuje ugodowe dochodzenie roszczeń wierzyciela. W praktyce często okazuje się tak, że tego typu praktyki nie spotykają się z wystarczającą skutecznością. W efekcie wierzyciel decyduje się na sprzedaż wierzytelności wyspecjalizowanej firmie, która zajmują się ściąganiem należności.

roszczenia windykacyjneRoszczenie windykacyjne

Firmy windykacyjne zajmujące się roszczeniami windykacyjnymi zajmują się dochodzeniem należności na rzecz właściciela, na podstawie stosownego pełnomocnictwa. Ściąganie należności jest niezbędnym procesem, aby przedsiębiorca mógł nadal prowadzić swoją działalność gospodarczą. W przeciwnym razie grozi mu utrata płynności finansowej, co rzutuje negatywnym światłem na dalszą przyszłość jednostki. Bez względu na to, czy jesteśmy prywatnym konsumentem czy przedsiębiorcą – regulowanie zaciągniętych zobowiązań należy do naszych obowiązków. Dlatego właśnie na rynku istnieją firmy windykacyjne, które pomagają w ściąganiu należności od tych osób, które zwlekają z uregulowaniem swojego długu.

Firma windykacyjna

Firma zajmująca się windykacją długu działa na podstawie zasad współżycia społecznego, określonych prawem i nie może czynić ze swojego prawa użytku, który pozostawałby w sprzeczności ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa. Nie może grozić ani obrażać dłużnika. Nie ma również prawa samowolnie wchodzić do mieszkania i zajmować jego mienia.  Firma windykacyjna może wysyłać wezwania do zapłaty, negocjować warunki spłaty, a także zawierać ugody. W sytuacji, gdy firma windykacyjna dokona zakupu zobowiązania na podstawie cesji, wówczas staje się niejako właścicielem wierzytelności. Jednak wraz z tym faktem, przechodzą na nią wszelkie prawa.

Wezwanie do zapłaty

Aby roszczenia windykacyjne miały moc prawną, należy wiedzieć, jak firma windykacyjna powinna wezwać dłużnika do zapłaty. Przede wszystkim powinna wskazać tytuł żądanej należności – czy jest to cesja, czy pełnomocnictwo, kwotę zalegającego zadłużenia wraz z określeniem podstawy prawnej, jak również wyszczególnić termin do zapłaty wraz z wszelkimi informacjami potrzebnymi do uregulowania należności.